سبک گفتگو در قرآن
40 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
برقراري ارتباط مؤثر با ديگران، به ويژه از راه گفتگو، نيازمند آموزش و به کار بستن سبک ها، اخلاق و آدابي است که گروههاي مختلف از خانواده تا جامعه را در بر ميگيرد. فقدان اين مهم در روابط افراد، خواه بر اثر ناداني يا ناتواني، موجب سردي و بياثر بودن يا قطع روابط و گاه بروز تنشها و درگيريها ميشود . در اين ميان، آموزههاي ديني، به فراواني، عناصر، عوامل و آسيبهاي ارتباط مؤثر، به ويژه سبک گفتگو، آداب گفتگو را ارائه نمودهاند. اين نوشتار، پس از طرح نکاتي مقدماتي، مهمترين سبک هاي گفتگو که شامل: مجادله و بحث احسن، ارائه برهان، حق جويي و پرهيز از ظن و گمان، شجاعت و استماع سخن ديگران مطرح شده است و بخش ديگر بخشي از آداب ويژه گفتگو با گروههاي خاص و نيز راهکارهاي تحقق آنها را بر اساس آموزههاي ديني ميباشد، اين بخش شامل مباحثي همچون: رعايت اخلاص و تقوي، رعايت کرامت و ادب، تواضع و پرهيز از تکبر، صبر و گذشت، حفظ آرامش و نرم خويي، پرهيز از تهمت و الگوگيري از سيره نبوي پرداخته شده است