تبلیغ در قرآن
36 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تبلیغ كه یکی از راه های رسانیدن پیغام های دینی و غیر آن به مردمان با ابزارهای ممکن و متنوع است، به جهات مختلف دچار آفات می گردد و نمی تواند آن چنان كه بایسته و شایسته است، تاثیرگذار بوده و اهداف تلیغ را برآورده سازد. از این رو، شناسایی آسیب های آن برای تاثیرگذاری تبلیغات و دست یابی به نتایج آن امری ضروری به نظر می رسد. با توجه به آن كه یکی از وظایف و مسئولیت های پیامبران تبلیغ و رسانیدن پیام الهی به مردمان است،). فهل علی الرسل الا البلاغ المبین)نحل آیه 35 ( و نیز: ما علی الرسول الا البلاغ)مائده ایه 99 ( و نیز آیات 54 سوره نور و 18 سوره عنکبوت و 17 سوره یس.( قرآن افزون بر تبیین اهداف و اهمیت تبلیغ)مانند آیه 122 سوره توبه و آیه 39 احزاب و آیه 104 سوره آل عمران و آیات پیش( به شناسایی و تبیین آسیب های تبلیغ نیز پرداخته است كه در این نوشتار كوشش می شود تا در حد امکان این آسیب ها و آفات شناسایی و تحلیل و تبیین گردد.